တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဟားခါးမြို့နယ် တရားရုံး
  ဈေးဟောင်းရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။
 • မတူပီမြို့နယ် တရားရုံး
  ခိုဘွေရပ်ကွက်၊ မတူပီမြို့။
 • မတူပီခရိုင် တရားရုံး
  ခိုဘွေရပ်ကွက်၊ မတူပီမြို့။
 • ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တရားရုံး
  မြို့မ-၁ရပ်ကွက်၊ ကန်ပက်လက်မြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ